Đào tạo

Đào tạo: Các chương trình đào tạo của trung tâm Guitar Mis. Đào tạo các khóa học đàn Guitar và Ukulele,...